Resultaten

Opdrachtgever (ambtelijk)

 • Object-, natuur- en milieubeheer op technisch, juridisch en zakelijk gebied zijn op orde (correctief en preventief onderhoud zijn uitgevoerd en storingen opgelost)
 • Gegevens in de beheersystemen zijn actueel, op orde en ontsloten
 • Informatie over de planning en realisatie is beschikbaar
 • Informatie over verwerving, ontwikkeling, realisatie, beheer, inspectie [1], instandhouding en afstoten is beschikbaar, actueel en betrouwbaar
 • Bijdragen aan rapportages over de realisatie, beheer en instandhouding (overzichten, tekeningen, etc.) zijn geleverd
 • Deelproducten voor specificaties van de vraag en uitvoering zijn geleverd [2]
 • Overeenkomsten zijn administratief afgehandeld

Omgeving

 • Realisatie, beheer en instandhouding zijn door derden volgens afspraak uitgevoerd/aangepast
 • Planning en uitvoering zijn afgestemd met interne en externe partijen
 • In- en externe partijen hebben de informatie die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomsten
 • Ontwikkelingen in de omgeving zijn gesignaleerd

Bedrijfsvoering (werkprocessen, personeel en financiën)

 • Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving, procedures en (financiële) afspraken
 • De administratie is op orde
 • Dossiers en gegevens in systemen voldoen aan de eisen die vanuit de bedrijfsvoering worden gesteld
 • Kwaliteitssystemen zijn toegepast

Vernieuwen en verbeteren

 • Knelpunten zijn gesignaleerd en voorstellen voor het verbeteren van resultaten, werkprocessen en beheersystemen zijn geleverd
 • Verbeterde werkwijzen en/of procedures op basis van periodieke evaluaties (o.a. plan-do-check-act) zijn doorgevoerd
 • Nieuwe ontwikkelingen zijn juist en tijdig opgepakt

[1] o.a. veiligheidsaspecten

[2] Informatie ten behoeve van de specificatie van de vraag op de aspecten kwaliteit, planning, techniek, constructie, ontwerp, informatie, financiën/kosten, Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), beveiliging, juridisch, ‘minder hinder’ enz. Voorbeelden zijn bestekken, tekeningen, ramingen en begrotingen en ruimtelijke indelingsplannen, inventarisaties t.b.v. producten.

 

Gedragsindicatoren

Opdrachtgever (ambtelijk)

 • Bewaakt en controleert de naleving van afspraken, termijnen en routing
 • Controleert de voortgang van activiteiten en de kwaliteit van de producten en bewaakt de naleving van afspraken
 • Informeert alle betrokkenen tijdig over de status en voortgang van werken en informatie
 • Signaleert afwijkingen van de afspraken over tijd en kwaliteit
 • Handelt proactief en spreekt anderen op tactvolle wijze aan op naleving van afspraken
 • Levert de afgesproken resultaten tijdig en binnen gemaakte afspraken
 • Is zich bewust van het belang betrouwbare resultaten te leveren als onderdeel van het werkproces
 • Richt zich actief op het behalen van de gewenste resultaten

Omgeving

 • Is zich bewust van de belangen van in- en externe partijen
 • Verzamelt proactief en tijdig gegevens bij partijen
 • Geeft duidelijk uitleg en durft mensen aan te spreken
 • Instrueert opdrachtnemer over werkzaamheden en opdrachtuitvoering
 • Weet de relevante verhoudingen over werkzaamheden en opdrachtuitvoering aan de opdrachtnemer over te brengen

Bedrijfsvoering (werkprocessen, personeel en financiën)

 • Is zich bewust van procedures, wet- en regelgeving en leeft deze na
 • Gaat geordend en planmatig te werk; komt interne afspraken na
 • Werkt oplossingsgericht in het licht van de continuïteit en voortgang van de processen

Vernieuwen en verbeteren

 • Volgt ontwikkelingen binnen het vakgebied en werkt zich snel in nieuwe materie in
 • Leert van eigen ervaringen en fouten en deelt deze met collega’s
 • Levert verbeterpunten aan

Competenties

 • accuraat werken
 • mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • resultaatgerichtheid
 • samenwerken
 • voortgangscontrole
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

S7: Enige ervaring met toepassing van relevante wet- en regelgeving

Werk- en denkniveau

 • S7: MBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • MBO
 • Relevant voor te leveren product(en) of dienst(en)

Overige kennis en vaardigheden

 • S7
 • Relevante kennis van de AWB

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM. In te vullen per departement

Overige kennis en vaardigheden

 • Competenties vastgoedspecifiek: kostenbewust en klantgericht, communiceren, initiatief, nauwkeurig, samenwerken, integer, plannen en organiseren

Competenties

 • Voortgangscontrole
 • Resultaatgerichtheid
 • Accuraat werken
 • Samenwerken
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Accuratesse
 • Zelfontwikkeling

AANDACHTGEBIEDEN

Verwerving, taxatie en vervreemden van vastgoed

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding  op financieel, economisch of juridisch gebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Basiskennis juridisch vastgoed rijk
 • Aanvullende opleiding NEVI 1 (of daarmee overeenstemmend)

Inkoop- en contractmanagement van diensten en leveringen

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van processen en procedures van inkoop-, contract- en leveranciersmanagement

Publiek- en privaat rechtelijk beheer van vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Basiskennis juridisch vastgoed en infrastructuur Rijk

Technische ontwikkelingen en beheer van vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van het technische werkveld

Beheer van informatie over vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Aanvullende kennis van toegepaste informatievoorzieningsystemen op vastgoed en infrastructuur:

Projectbeheersing (kwaliteit, tijd, geld, risico’s, informatie)

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden: 

 • Kennis van projectondersteunende werkwijzen
 • Kennis van projectbewaking en budgetbeheer

Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM)

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van het werkveld

Ervaring

S8: Enige ervaring met toepassing van relevante wet- en regelgeving

Werk- en denkniveau

 • S8: MBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • MBO
 • Relevant voor te leveren product(en) of dienst(en)

Overige kennis en vaardigheden

 • S8
 • Relevante kennis van de AWB

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM. In te vullen per departement

Overige kennis en vaardigheden

 • Competenties vastgoedspecifiek: kostenbewust en klantgericht, communiceren, initiatief, nauwkeurig, samenwerken, integer, plannen en organiseren

Competenties

 • Voortgangscontrole
 • Resultaatgerichtheid
 • Accuraat werken
 • Samenwerken
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Accuratesse
 • Zelfontwikkeling

AANDACHTGEBIEDEN

Verwerving, taxatie en vervreemden van vastgoed

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding  op financieel, economisch of juridisch gebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Basiskennis juridisch vastgoed rijk
 • Aanvullende opleiding NEVI 1 (of daarmee overeenstemmend)

Inkoop- en contractmanagement van diensten en leveringen

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van processen en procedures van inkoop-, contract- en leveranciersmanagement

Publiek- en privaat rechtelijk beheer van vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Basiskennis juridisch vastgoed en infrastructuur Rijk

Technische ontwikkelingen en beheer van vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van het technische werkveld

Beheer van informatie over vastgoed en infrastructuur

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Aanvullende kennis van toegepaste informatievoorzieningsystemen op vastgoed en infrastructuur:

Projectbeheersing (kwaliteit, tijd, geld, risico’s, informatie)

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden: 

 • Kennis van projectondersteunende werkwijzen
 • Kennis van projectbewaking en budgetbeheer

Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM)

Opleidingsrichting:

 • MBO-opleiding op het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van het werkveld

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

32332  33223  23  32 (36)

Schaal 7

Algemene omschrijving

 • leveren van bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van ondersteunende (deel)producten en diensten; het effect van de werkzaamheden is pas na een paar maanden maar wel binnen een jaar merkbaar
 • werkzaamheden waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor gekozen moet worden uit bekende oplossingen
 • operationele ondersteuning in aanleg-, onderhouds- en beheerprojecten ic uitvoering van logistiek-organisatorische, (inhoudelijk) administratieve, financiële en/of toezichthoudende werkzaamheden

Resultaten

 • leveren bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van ondersteunende (deel)producten en diensten; het effect van de werkzaamheden is pas na een paar maanden maar wel binnen een jaar merkbaar
 • werkzaamheden waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor gekozen moet worden uit bekende oplossingen
 • operationele ondersteuning in aanleg-, onderhouds- en beheerprojecten ic uitvoering van logistiek-organisatorische, (inhoudelijk) administratieve, financiële en/of toezichthoudende werkzaamheden
 • (laten) verrichten van correctief en preventief onderhoud
 • bewaken uitvoering (technisch) onderhoud (preventief, correctief en storingen) binnen de afgesloten contracten
 • voeren van object-, project- en/of contract- en/of verhuuradministratie en verstrekken informatieoverzichten
 • bijdragen aan risicoanalyses, projecten en beheertaken
 • bijdragen aan planningen, bewaken voortgang, knelpunten oplossen
 • verwerken van informatie in planningsdocumenten en het leveren van bijdragen ten behoeve van rapportages

Speelruimte/kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften die bij de uitvoering van het werk in acht moeten worden genomen
 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen inzicht en interpretatie van gegevens een belangrijke rol speelt
 • inspelen op gebruikerswensen en (technische) wijzigingen
 • beoordeling van resultaten aan de hand van vooraf gestelde specificaties en normen

Kennis en vaardigheid

 • (vaktechnische) kennis van de processen met betrekking tot onderhoud, beheer en inspectie van vastgoed en infrastructuur en aanverwante processen
 • kennis van de organisatie
 • kennis van begrotings- en planningssystematiek.
 • kennis van de van toepassing zijnde registratiesystemen
 • inzicht in organisatorische, technische en inhoudelijke samenhangen in relatie tot het aandachtsgebied vastgoed of het aandachtsgebied infrastructuur
 • coördinerende, improviserende, communicatieve en/of organiserende vaardigheden

Contacten

 • (samen)werken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben
 • verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

32332  332333  33 (39)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • ondersteuning verwervingsactiviteiten, organiseren en voorbereiden van aanbestedingen, completeren van verwervingsdossiers, attenderen op bijzondere aandachtspunten
 • uitwerken technische ontwerpen of de begeleiding van de uitwerking door derden
 • samenhangende richtlijnen, wet- en regelgeving op het werkterrein, procedures, werkprocessen en afspraken
 • inspelen op gebruikerswensen en (technische) wijzigingen en wijzigingen in wet- en regelgeving
 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied vastgoed of het aandachtsgebied infrastructuur

Resultaten

 • leveren bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van ondersteunende (deel)producten en diensten; het effect van de werkzaamheden is pas na een paar maanden maar wel binnen een jaar merkbaar
 • werkzaamheden waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor gekozen moet worden uit bekende oplossingen
 • ondersteuning verwervingsactiviteiten, organiseren en voorbereiden van aanbestedingen, completeren van verwervingsdossiers, attenderen op bijzondere aandachtspunten
 • operationele ondersteuning in complexe aanleg-, onderhouds- en beheerprojecten ic uitvoering van logistiek-organisatorische, (inhoudelijk) administratieve, financiële en/of toezichthoudende werkzaamheden
 • uitwerken technische ontwerpen of de begeleiding van de uitwerking door derden
 • opstellen standaard verhuurovereenkomsten op basis van de aangeleverde informatie
 • voeren van object-, project- en/of contract- en/of verhuuradministratie en verstrekken van informatieoverzichten
 • bijdragen aan risicoanalyses, projecten en beheertaken
 • (laten) uitvoeren van eenduidige contracten en overeenkomsten
 • opstellen van planningsdocumenten en samenstellen periodieke rapportages op basis van aangeleverde informatie
 • toetsen verkeersmaatregelen, actueel houden verkeermaatregelen planning
 • uitvoeren van schouwen, feitelijke inspecties en controles

Speelruimte

 • samenhangende richtlijnen, wet- en regelgeving op het werkterrein, procedures, werkprocessen en afspraken
 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen inzicht en interpretatie van gegevens een belangrijke rol speelt. Inspelen op gebruikerswensen en (technische) wijzigingen en wijzigingen in wet- en regelgeving
 • beoordeling van resultaten aan de hand van vooraf gestelde specificaties en normen

Kennis en vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied vastgoed of het aandachtsgebied infrastructuur
 • kennis van de organisatie
 • kennis van begrotings- en planningssystematiek.
 • kennis van de van toepassing zijnde registratiesystemen
 • kennis van wet- en regelgeving op het aandachtsgebied
 • inzicht in organisatorische, technische en inhoudelijke samenhangen in relatie tot het aandachtsgebied vastgoed of het aandachtsgebied infrastructuur
 • coördinerende, improviserende, communicatieve en/of organiserende vaardigheden

Contacten

 • er is sprake van uiteenlopende belangen
 • verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten