Veelgestelde vragen over het Functiegebouw

Waarom één Functiegebouw voor de hele rijksdienst?

Wat houdt het Functiegebouw Rijk in?

Wat betekent het Functiegebouw Rijk voor mij als medewerker?

Wat betekent het Functiegebouw Rijk voor mij als manager?

Wat betekent het Functiegebouw Rijk voor mij als HRM-adviseur?

Opleiding/training Functiegebouw Rijk

Onderhoud en vernieuwing Functiegebouw Rijk

Waarom één Functiegebouw voor de hele rijksdienst?

 • Wat betekent het Functiegebouw Rijk voor het functioneren van de rijksdienst?

  De rijksdienst streeft ernaar snel te reageren op vragen vanuit politiek en samenleving, goede resultaten te laten zien en professioneel/efficiënt te werken. Dit vraagt nadrukkelijker een werkwijze van samenwerken, resultaatgerichtheid, flexibiliteit en kwaliteit. Zowel van de departementen als van de individuele ambtenaar.

  Het Functiegebouw Rijk (FGR) levert hier een belangrijke bijdrage aan. Ruim 30.000 oude functiebeschrijvingen zijn inmiddels vervangen door 62 functieprofielen. Deze profielen zijn kort en bondig en beschrijven welke resultaten en kwaliteiten van een medewerker worden verwacht. Door het FGR worden medewerkers geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en hebben inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid. Dit functiegebouw faciliteert flexibele organisatievormen, resultaatsturing en een slagvaardig en uniformer personeelsbeleid. Het draagt ook bij aan de flexibiliteit, resultaatgerichtheid en professionele ontwikkeling van medewerkers.

  Naar top van de pagina

 • Wat zijn de voordelen van het Functiegebouw Rijk?

  Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

  Eenvoud, eenduidigheid, inzichtelijk: dat zijn de kenmerken van het Functiegebouw Rijk. Met als belangrijke voordelen: een interdepartementale project- of programmaorganisatie kan sneller worden opgezet en bemenst; loopbaanmogelijkheden binnen en tussen departementen komen in beeld.

  Naar top van de pagina

Wat houdt het Functiegebouw Rijk in?

 • Hoe ziet het Functiegebouw Rijk er uit?

  Het Functiegebouw Rijk (FGR) bestaat uit de volgende bouwstenen: 8 functiefamilies, diverse functiegroepen per functiefamilie, 1 functieprofiel per functiegroep en 3 1 of meer functietyperingen per functiegroep. Elke functie bij de Rijksoverheid valt binnen een van de acht families en binnen een van de functiegroepen. Iedere medewerker binnen het Rijk is ingedeeld in een functie van het FGR.

  Naar top van de pagina

 • Wat is een functiefamilie?

  Een functiefamilie is een verzameling van functies die qua aard veel met elkaar gemeen hebben, onder andere de rol in het werkproces en qua de bevoegdheden. Het Functiegebouw Rijk bestaat uit acht functiefamilies:

  1. Lijnmanagement
  2. Project-/Programmamanagement
  3. Beleid
  4. Advisering
  5. Kennis en Onderzoek
  6. Bedrijfsvoering; alle algemene bedrijfsvoeringsaspecten:
   • personeel
   • informatievoorziening
   • organisatie
   • financiën
   • administratie/algemene zaken/automatisering
   • communicatie
   • huisvesting)
  7. Uitvoering
  8. Toezicht

  Elke functie binnen de Rijksoverheid valt binnen een van deze families. De definitie van de functiefamilie bepaalt bij welke familie een functie hoort.

  Naar top van de pagina

 • Wat is een functiegroep?

  Een functiegroep is een verzameling van functies met vergelijkbare resultaten en gewenst gedrag. Het Functiegebouw Rijk telt in totaal 62 functiegroepen.

  Binnen een functiefamilie komen meerdere functiegroepen voor. Zo bestaat de functiefamilie Beleid uit vier functiegroepen. Een functiegroep bestaat uit meerdere schalen. De functiegroep 'Coördinerend beleidsmedewerker' kent bijvoorbeeld de schalen 13 tot en met 15.

  Naar top van de pagina

 • Hoe ziet een functieprofiel eruit?

  Iedere functiegroep heeft een eigen functieprofiel. Dit functieprofiel bestaat uit:

  1. een kernprofiel, met generiek geformuleerde resultaten, competenties en gedragsindicatoren
  2. een kwaliteitenprofiel, met opleiding,werkervaring en competenties.

  Naar top van de pagina

 • Wat is een kernprofiel?

  In het kernprofiel staat in algemene bewoordingen welke resultaten bereikt moeten worden en welke competenties daarvoor nodig zijn. Een kernprofiel bestaat standaard uit:

  1. Doel van de functie
  2. Resultaatgebieden, met per resultaatgebied een aantal resultaten
  3. Competenties met gedragsindicatoren

  Dit kernprofiel is anders dan de klassieke functiebeschrijving. In het kernprofiel staat welke resultaten moeten worden behaald. In de functiebeschrijvingen staat meestal alleen een gedetailleerde beschrijving van taken en werkzaamheden.

  Het kernprofiel is een van de twee onderdelen van het functieprofiel, het andere deel is het kwaliteitenprofiel.

  Het kernprofiel wordt onder andere gebruikt voor het maken van resultaatafspraken in het jaarlijkse functioneringsgesprek en met behulp van de gedragsindicatoren bespreekbaar maken van de al of niet behaalde resultaten.

  Naar top van de pagina

 • Wat is een kwaliteitenprofiel?

  In het kwaliteitenprofiel staat welke bagage een medewerker nodig heeft om in een bepaalde functie goed te presteren. Een kwaliteitenprofiel bestaat standaard uit:

  1. Opleiding: werk- en denkniveau, opleidingsrichting, kennis en vaardigheden
  2. Werkervaring
  3. Competenties

  Het kwaliteitenprofiel is een van de twee onderdelen van het functieprofiel, het andere deel is het kernprofiel. Sommige functiegroepen kennen binnen het (algemene) kwaliteitenprofiel nog (specifieke) kwaliteitenprofielen per aandachtsgebied.

  Het kwaliteitenprofiel wordt onder andere gebruikt voor het maken van ontwikkelafspraken in het jaarlijkse functioneringsgesprek, voor werving en selectie en voor het opstellen van rijksbrede leerlijnen per functiegroep.

  Naar top van de pagina

 • Wat is een functietypering?

  In de functietypering staat de onderbouwing in termen van het Functiewaarderingssysteem (Fuwasys) voor het schaalniveau van de functie waarop een medewerker is geplaatst. Functietyperingen zijn nodig omdat een functieprofiel geldt voor meerdere schaalniveaus. Met behulp van de functietypering kan aan een medewerker worden uitgelegd waarom zijn/haar functie in schaal x en niet in schaal y is ingedeeld.

  Naar top van de pagina

 • Zijn de functieprofielen niet te algemeen en nog wel herkenbaar?

  De functieprofielen zijn inderdaad globaal. Maar de profielen zijn níet vaag. In een profiel staat welke soort resultaten en welke soort kwaliteiten van een medewerker worden verwacht en dat maakt het voor leidinggevenden en medewerker gemakkelijker om in het jaarlijkse functioneringsgesprek heldere en concrete afspraken te maken. Het komt er eigenlijk op neer dat van het globale functieprofiel in het functioneringsgesprek individueel maatwerk wordt gemaakt. Dit met behulp van het afdelings- of directiejaarplan én het schaalniveau waarop de medewerker geplaatst is.

  Naar top van de pagina

Wat betekent het Functiegebouw Rijk voor mij als medewerker en wat kan ik met het Functiegebouw Rijk?

 • Wat merk ik in de praktijk van het Functiegebouw Rijk?

  Het functieprofiel wordt onder andere gebruikt in het functioneringsgesprek (gesprekscyclus).

  In dit gesprek maken jij en je leidinggevende resultaat- en ontwikkelafspraken voor een bepaalde periode (maximaal één jaar) en bekijken aan het eind van die periode hoe het staat met het uitvoeren van die afspraken.

  Je kunt deelnemen aan de training 'Functiegebouw Rijk voor medewerkers' als je wilt leren hoe je het functieprofiel kunt gebruiken in het functioneringsgesprek. Heb je belangstelling voor deze training neem dan contact op met de je leidinggevende.

  Naar top van de pagina

 • Wat betekent het Functiegebouw voor mijn loopbaanmogelijkheden?

  Met het Functiegebouw Rijk is helder wat voor soort functies er binnen de Rijksdienst allemaal bestaan en welke eisen daaraan worden gesteld. Op deze manier wordt inzichtelijk wat de loopbaanmogelijkheden zijn voor jou als medewerker en wat je daarvoor moet voor doen.

  Het Functiegebouw heeft geen invloed op je loopbaanperspectief. Voor je eigen loopbaan geldt immers dat je laat zien dat je bepaalde resultaten kunt boeken, dat je de benodigde competenties daarvoor hebt èn dat je over de benodigde ervaring en opleiding uit het kwaliteitenprofiel beschikt. Je loopbaanperspectief wordt bepaald door je kwaliteit(en) en niet door de functiefamilie en functiegroep waarin je bent ingedeeld. Je loopbaanperspectief eindigt dus niet bij de hoogste schaal van je eigen functiegroep/functiefamilie.

  Door het Functiegebouw kan je zien welke loopbaanstappen in beginsel mogelijk zijn.

  Naar top van de pagina

 • Zijn competenties wel te ontwikkelen?

  Ja en nee. De meeste competenties zijn door ervaring, coaching en/of training goed te ontwikkelen. Een aantal competenties zijn echter niet of nauwelijks te ontwikkelen; die heb je of die heb je niet.

  Naar top van de pagina

 • Wat gebeurt er als ik nog niet over alle competenties beschik?

  In het functioneringsgesprek maken jij en je leidinggevende afspraken over het ontwikkelen van je competenties en wat je daarbij van je leidinggevende mag verwachten. Resultaten waarbij bepaalde competenties essentieel zijn en waarover jij nog niet of onvoldoende beschikt, mogen dan op dat moment van jou niet worden verwacht. Bespreek vervolgens met je leidinggevende hoe je gericht deze competenties kunt gaan ontwikkelen.

  Naar top van de pagina

 • Wat gebeurt er als ik nog niet helemaal voldoe aan het kwaliteitenprofiel?

  In het functioneringsgesprek maken jij en je leidinggevende afspraken om de ontbrekende ervaring op te doen of om kennis en vaardigheden aan te vullen via een opleiding of cursus.

  Naar top van de pagina

 • Waar kan ik terecht met vragen?

  Misschien komt je vraag al voor in de lijst met veelgestelde vragen. Voor andere vragen over het Functiegebouw Rijk voor jou persoonlijk kan je terecht bij je leidinggevende en/of HRM-adviseur.

  Naar top van de pagina

Wat betekent het Functiegebouw Rijk voor mij als manager?

 • Welke voordelen biedt het nieuwe Functiegebouw mij?

  Het Functiegebouw bestaat uit 62 functieprofielen. In een functieprofiel staat kort en duidelijk welke soort resultaten, competenties, kennis, vaardigheden en ervaring van een medewerker in die functie worden verwacht. Het Functiegebouw Rijk maakt inzichtelijk waar vergelijkbaar of interessant werk voorhanden is, wat mogelijke loopbaanstappen zijn en waaraan iemand dan moet voldoen.

  Het Functiegebouw helpt je bij het voeren van functioneringsgesprekken, bij het maken van de juiste resultaat- en ontwikkelafspraken met medewerkers, bij het zoeken naar mogelijkheden voor hun loopbaanontwikkeling en mobiliteit. Uiteindelijk kan je hierdoor beter sturen op de doelen uit je jaarplan en op de ontwikkeling van je afdeling op langere termijn.

  Naar top van de pagina

 • Een profiel geldt voor meer schalen. Hoe weet ik welke schaal bij een functie hoort?

  In de functietypering staat de onderbouwing voor het schaalniveau van de functie waarop een medewerker is geplaatst. De typering is gebaseerd op de functiewaarderings-systemen die voor de rijksoverheid gelden (FYWASYS, FUWAUIT).

  Functietyperingen zijn nodig omdat een functieprofiel geldt voor meerdere schaalniveaus. Met behulp van de functietypering kan aan een medewerker worden uitgelegd waarom zijn/haar functie is ingedeeld in schaal x en niet in schaal y.

  Naar top van de pagina

 • Welke vragen kan ik van mijn medewerkers verwachten?

  In de lijst met veelgestelde vragen vind je een aantal vragen die medewerkers zouden kunnen stellen.

  Naar top van de pagina

 • Waar kan ik terecht met vragen?

  Misschien komt je vraag al voor in de lijst met veelgestelde vragen. Voor andere vragen kan je het beste contact opnemen met je HRM-adviseur.

  Naar top van de pagina

Wat betekent het Functiegebouw Rijk voor mij als HRM-adviseur?

 • Wat zijn de voordelen van het nieuwe Functiegebouw voor HRM?

  Door het Functiegebouw is het functielandschap binnen het Rijk overzichtelijk, inclusief sturen op resultaten en ontwikkeling, transparantie over loopbaanmogelijkheden en het faciliteren van de inzetbaarheid van medewerkers. Het functiegebouw bestaat uit 62 functieprofielen; in een functieprofiel staat kort en duidelijk welke soort resultaten, competenties, kennis, vaardigheden en ervaring van een medewerker worden verwacht. Het Functiegebouw Rijk maakt inzichtelijk waar vergelijkbaar of interessant werk voorhanden is, wat mogelijke loopbaanstappen zijn en waaraan iemand dan moet voldoen.

  Door deze eigenschappen helpt het Functiegebouw Rijk je bij het adviseren van leidinggevenden over resultaatgericht sturen, over de gewenste ontwikkeling van medewerkers, hun loopbaan en mobiliteit en over organisatieontwikkeling.

  Het Functiegebouw Rijk zorgt voor samenhang in het HRM-beleid omdat het kan worden toegepast bij de meeste HRM-processen en -instrumenten. Denk aan het functioneringsgesprek, werving en selectie, leren en ontwikkelen, loopbaanontwikkeling, mobiliteit, personeelsplanning.

  Naar top van de pagina

 • Wat is mijn rol als HRM-er bij gebruik Functiegebouw?

  De HRM-afdeling speelt een belangrijke rol. Het management is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van het Functiegebouw, maar het is de taak van de HRM-afdeling om dit proces op gang te brengen en te faciliteren. Dit betekent dat je als HRM-adviseur een vraagbaak, adviseur en ambassadeur bent. Voor deze rollen is het nodig dat je kennis hebt van het Functiegebouw Rijk , dat je het Functiegebouw kan toepassen (o.a. in het functioneringsgesprek, bij werving en selectie) en leidinggevende en medewerker kan ondersteunen.. HRM-adviseurs kunnen ook betrokken worden bij het indelen van bestaande functies in een van functieprofielen.

  Je kunt je hierop scholen door deel te nemen aan de training 'Functiegebouw Rijk voor HRM'ers'. Voor meer informatie over deze training kan je terecht bij je departementale contactpersoon Functiegebouw Rijk.

  Naar top van de pagina

 • Een profiel geldt voor meer schalen. Hoe weet ik welke schaal bij een functie hoort?

  In de functietypering staat de onderbouwing voor het schaalniveau van de functie waarop een medewerker is geplaatst. De typering is gebaseerd op de functiewaarderings-systemen die voor de rijksoverheid gelden (FYWASYS, FUWAUIT).

  Functietyperingen zijn nodig omdat een functieprofiel geldt voor meerdere schaalniveaus. Met behulp van de functietypering kan aan een medewerker worden uitgelegd waarom zijn/haar functie is ingedeeld in schaal x en niet in schaal y.

  Naar top van de pagina

 • Welke vragen kan ik van managers en medewerkers verwachten?

  In de lijst met veelgestelde vragen vind je een aantal vragen die managers en medewerkers zouden kunnen stellen.

  Naar top van de pagina

 • Waar kan ik terecht met vragen?

  Misschien komt je vraag al voor in de lijst met veelgestelde vragen. Voor andere vragen kan je het beste contact opnemen met je departementale contactpersoon Functiegebouw Rijk. Alleen rijksmedewerkers worden ondersteund.

  Naar top van de pagina

Opleiding/training Functiegebouw Rijk

 • Zijn er trainingen over het Functiegebouw?

  Gebruikers van het Functiegebouw Rijk moeten weten hoe het in elkaar zit en hoe je het op de juiste manier toepast. Er zijn daarom afzonderlijke trainingen over het Functiegebouw Rijk ontwikkeld voor HRM-adviseurs, managers, medewerkers en leden van medezeggenschapsorganen.

  Iedereen krijgt de gelegenheid om aan een training deel te nemen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of met de HRM-adviseur van jouw afdeling.

  Naar top van de pagina

Onderhoud en vernieuwing Functiegebouw Rijk

 • Wie beheert en onderhoudt het Functiegebouw Rijk?

  De eigenaar van het Functiegebouw Rijk is de Directeur-generaal Overheidsorganisatie (DG OO) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

  Het beheer en onderhoud zijn dus in één hand. De eigenaar houdt het Functiegebouw actueel, evalueert en verbetert indien nodig. Hij let er ook op dat de functieprofielen uniform en vergelijkbaar blijven en dat het aantal profielen beperkt blijft. De departementen kunnen via een Gebruikersoverleg aanpassingsvoorstellen indienen. De paritair samengestelde (=vertegenwoordiging van Bonden en Werkgevers) Standaardisatiecommissie zal deze voorstellen beoordelen en hierover adviseren aan de DG OO.

  Het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) draagt zorg voor de uitvoering van wijzigingen/aanpassingen in het FGR.

  Naar top van de pagina

 • Wat zijn de komende ontwikkelingen bij mijn departement?

  Zie voor de actuele voorgenomen wijzigingen in het Functiegebouw Rijk de vermelde berichten onder Nieuws.

  Naar top van de pagina