Veelgestelde vragen over het Functiegebouw

Waarom één Functiegebouw voor de hele rijksdienst?

Wat houdt het Functiegebouw Rijk in?

Wat betekent het Functiegebouw Rijk voor mij als medewerker?

Wat betekent het Functiegebouw Rijk voor mij als manager?

Wat betekent het Functiegebouw Rijk voor mij als HRM-adviseur?

Hoe wordt het Functiegebouw Rijk ingevoerd?

Toezicht en beheer Functiegebouw Rijk

Waarom één Functiegebouw voor de hele rijksdienst?

 • Wat betekent het Functiegebouw Rijk voor het functioneren van de rijksdienst?

  Er wordt gestreefd naar een rijksdienst die snel reageert op vragen van politiek en samenleving, die resultaten laat zien en professioneel en efficiënt werkt. Dit vraagt nadrukkelijker een werkwijze van samenwerken, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, mobiliteit en kwaliteit. Zowel van de departementen als van de individuele ambtenaar.

  Het Functiegebouw Rijk levert hier een belangrijke bijdrage aan. Ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn vervangen door 57 functieprofielen. Deze profielen zijn kort en bondig en beschrijven welke resultaten en kwaliteiten van een medewerker worden verwacht. Medewerkers worden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgen inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid. Dit functiegebouw maakt flexibele organisatievormen, resultaatsturing en een slagvaardig en uniformer personeelsbeleid mogelijk. Het vergroot ook de flexibiliteit, resultaatgerichtheid en professionele ontwikkeling van medewerkers.

  Naar top van de pagina

 • Wat zijn de voordelen van het Functiegebouw Rijk?

  Op dit moment ziet het functielandschap van de rijksdienst er zo uit: ongeveer 30.000 functiebeschrijvingen voor 120.000 ambtenaren. Dit onoverzichtelijke functiebestand vormt een obstakel op de weg naar een beter functionerende rijksdienst.

  Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

  Eenvoud, eenduidigheid, inzichtelijk: dat zijn de kenmerken van het Functiegebouw Rijk. Met als belangrijke voordelen: een interdepartementale project- of programmaorganisatie kan sneller worden opgezet en bemenst; loopbaanmogelijkheden binnen en tussen departementen komen in beeld en daarmee ook de mobiliteitsmogelijkheden en harmonisring van het personeelsbeleid.

  Naar top van de pagina

Wat houdt het Functiegebouw Rijk in?

 • Hoe ziet het Functiegebouw Rijk er uit?

  Het Functiegebouw Rijk bestaat uit de volgende bouwstenen: 8 functiefamilies, 3 of meer functiegroepen per functiefamilie, 1 functieprofiel en 3 of meer functietyperingen per functiegroep. Elke functie bij de Rijksoverheid valt binnen een van de acht families en binnen een van de functiegroepen.

  Naar top van de pagina

 • Wat is een functiefamilie?

  Een functiefamilie is een verzameling van functies die veel met elkaar gemeen hebben, onder andere de rol in het werkproces en de bevoegdheden. Het Functiegebouw Rijk bestaat uit acht functiefamilies:

  1. Lijnmanagement
  2. Project-/Programmamanagement
  3. Beleid
  4. Advisering
  5. Kennis en Onderzoek
  6. Bedrijfsvoering (alle algemene bedrijfsvoeringsaspecten: personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, administratie/algemene zaken/automatisering, communicatie, huisvesting)
  7. Uitvoering
  8. Toezicht

  Elke functie binnen de Rijksoverheid valt binnen een van deze families. De definitie*) van de functiefamilie bepaalt bij welke familie een functie hoort.

  Naar top van de pagina

 • Wat is een functiegroep?

  Een functiegroep is een verzameling van functies met vergelijkbare resultaten en gewenst gedrag. Het Functiegebouw Rijk telt in totaal 57 functiegroepen.

  Binnen een functiefamilie komen meerdere functiegroepen voor. Zo bestaat de functiefamilie Beleid uit vier functiegroepen. Een functiegroep bestaat uit meerdere schalen. De functiegroep 'Coördinerend beleidsmedewerker' kent bijvoorbeeld de schalen 13 tot en met 15.

  Naar top van de pagina

 • Hoe ziet een functieprofiel eruit?

  Iedere functiegroep heeft een eigen functieprofiel. Dit functieprofiel bestaat uit:

  1. een kernprofiel, met resultaten en competenties met gedragsindicatoren
  2. een kwaliteitenprofiel, met opleiding, werkervaring en competenties

  Naar top van de pagina

 • Wat is een kernprofiel?

  In het kernprofiel staat in algemene bewoordingen welke resultaten bereikt moeten worden en welke competenties daarvoor nodig zijn. Een kernprofiel bestaat standaard uit:

  1. Doel van de functie
  2. Resultaatgebieden, met per resultaatgebied een aantal resultaten
  3. Competenties met gedragsindicatoren

  Dit kernprofiel is anders dan de klassieke functiebeschrijving. In het kernprofiel staat welke resultaten moeten worden behaald. In de bestaande functiebeschrijvingen staat meestal alleen een gedetailleerde beschrijving van taken en werkzaamheden.

  Het kernprofiel is een van de twee onderdelen van het functieprofiel, het andere deel is het kwaliteitenprofiel.

  Het kernprofiel wordt onder andere gebruikt voor het maken van resultaatafspraken in het jaarlijkse functioneringsgesprek en met behulp van de gedragsindicatoren bespreekbaar maken van de al of niet behaalde resultaten.

  Naar top van de pagina

 • Wat is een kwaliteitenprofiel?

  In het kwaliteitenprofiel staat welke bagage een medewerker nodig heeft om in een bepaalde functie goed te presteren. Een kwaliteitenprofiel bestaat standaard uit:

  1. Opleiding: werk- en denkniveau, opleidingsrichting, kennis en vaardigheden
  2. Werkervaring
  3. Competenties

  Het kwaliteitenprofiel is een van de twee onderdelen van het functieprofiel, het andere deel is het kernprofiel. Sommige functiegroepen kennen binnen het (algemene) kwaliteitenprofiel nog (specifieke) kwaliteitenprofielen per aandachtsgebied.

  Het kwaliteitenprofiel wordt onder andere gebruikt voor het maken van ontwikkelafspraken in het jaarlijkse functioneringsgesprek, voor werving en selectie en voor het opstellen van rijksbrede leerlijnen per functiegroep.

  Naar top van de pagina

 • Wat is een functietypering?

  In de functietypering staat de onderbouwing in Fuwasys-termen voor het schaalniveau van de functie waarop een medewerker is geplaatst. Functietyperingen zijn nodig omdat een functieprofiel geldt voor meerdere schaalniveaus. Met behulp van de functietypering kan aan een medewerker worden uitgelegd waarom zijn/haar functie is ingedeeld in schaal x en niet in schaal y.

  Naar top van de pagina

 • Zijn de functieprofielen niet te algemeen en nog wel herkenbaar?

  De functieprofielen zijn inderdaad globaal. Maar de profielen zijn níet vaag. In een profiel staat welke resultaten en welke kwaliteiten van een medewerker worden verwacht en dat maakt het voor leidinggevenden en medewerker gemakkelijker om in het jaarlijkse functioneringsgesprek heldere en concrete afspraken te maken. Het komt er eigenlijk op neer dat van het globale functieprofiel in het functioneringsgesprek individueel maatwerk wordt gemaakt. Dit met behulp van het afdelings- of directiejaarplan én het schaalniveau waarop de medewerker geplaatst is.

  Naar top van de pagina

 • Hoe zijn de functieprofielen tot stand gekomen?

  Per functiegroep is eerst een conceptprofiel gemaakt, door deskundigen. Zij hebben hiervoor de bestaande functiebeschrijvingen gebruikt en informatie gevraagd aan sleutelfunctionarissen. Het concept is uitgewerkt en aangevuld tijdens klankbordsessies, waar medewerkers met een soortgelijke functie uit diverse departementen aan hebben deelgenomen. Door medewerkers te betrekken bij het opstellen van de functieprofielen zijn de profielen voldoende herkenbaar, ook al zijn ze wel veel globaler dan de oude functiebeschrijvingen.

  Naar top van de pagina

Wat betekent het Functiegebouw Rijk voor mij als medewerker en wat kan ik met het Functiegebouw Rijk?

 • Welk functieprofiel geldt straks voor mij?

  Tussen 1 april 2011 en ultimo 2012 krijgt iedereen schriftelijk bericht bij welk functieprofiel zijn of haar functie is ingedeeld. Het moment waarop dit gebeurt, verschilt per departement.

  Als de functieprofielen van het Functiegebouw Rijk worden gebruikt bij een reorganisatie, dan vervangt het plaatsingsbesluit het bericht over de indeling.

  Naar top van de pagina

 • Wat merk ik in de praktijk van het Functiegebouw Rijk?

  Het nieuw functieprofiel wordt gebruikt in het functioneringsgesprek (gesprekscyclus). Dit gebeurt in ieder geval vanaf december 2012.

  In dit gesprek maken jij en je leidinggevende resultaat- en ontwikkelafspraken voor een bepaalde periode (maximaal één jaar) en bekijken aan het eind van die periode hoe het staat met het uitvoeren van die afspraken. De opzet van dit gesprek verandert door het Functiegebouw Rijk niet, maar het nieuwe functieprofiel maakt het wel gemakkelijker om heldere en concrete resultaat- en ontwikkelafspraken te maken.

  Je kunt deelnemen aan de training 'Functiegebouw Rijk voor medewerkers' als je wilt leren hoe je het nieuwe functieprofiel kunt gebruiken in het functioneringsgesprek. Heb je belangstelling voor deze training neem dan contact op met de je leidinggevende.

  Naar top van de pagina

 • Krijg ik door het Functiegebouw ander werk?

  Nee. Het Functiegebouw leidt op zichzelf niet tot een verandering in je takenpakket. Het is wel mogelijk dat je in het functioneringsgesprek met je leidinggevende aan de hand van het functieprofiel andere werkafspraken maakt.

  Naar top van de pagina

 • Ga ik er in salaris op vooruit of achteruit?

  Nee. Niemand gaat er door de invoering van het Functiegebouw Rijk in inkomen op vooruit of achteruit. Je houdt je huidige schaal.

  Naar top van de pagina

 • Wat betekent het Functiegebouw voor mijn loopbaanmogelijkheden?

  Met het Functiegebouw Rijk wordt helder wat voor soort functies er binnen de Rijksdienst allemaal bestaan en welke eisen daaraan worden gesteld. Op deze manier wordt inzichtelijk wat de loopbaanmogelijkheden zijn voor jou als medewerker en wat je daarvoor moet voor doen.

  Het Functiegebouw verandert niets aan je loopbaanperspectief. Het gaat er bij je loopbaan immers om dat je te laat zien dat je bepaalde resultaten kunt boeken, dat je de benodigde competenties daarvoor hebt èn dat je over de benodigde ervaring en opleiding uit het kwaliteitenprofiel beschikt. Je loopbaanperspectief wordt dus bepaald door je kwaliteit(en) en niet door de functiefamilie en functiegroep waarin je bent ingedeeld. Je loopbaanperspectief eindigt dus niet bij de hoogste schaal van je eigen functiegroep en je eigen functiefamilie.

  Door het Functiegebouw kan je snel zien welke loopbaanstappen mogelijk zijn.

  Naar top van de pagina

 • Zijn competenties wel te ontwikkelen?

  Ja en nee. De meeste competenties zijn door ervaring, coaching en/of training goed te ontwikkelen. Een aantal competenties zijn echter niet of nauwelijks te ontwikkelen; die heb je of die heb je niet.

  Naar top van de pagina

 • Wat gebeurt er als ik nog niet over alle competenties beschik?

  In het functioneringsgesprek maken jij en je leidinggevende afspraken over het ontwikkelen van je competenties en wat je daarbij van je leidinggevende mag verwachten. Resultaten waarbij bepaalde competenties essentieel zijn en waarover jij nog niet of onvoldoende beschikt, mogen dan op dat moment van jou niet worden verwacht. Bespreek vervolgens met je leidinggevende hoe je gericht deze competenties kunt gaan ontwikkelen.

  Naar top van de pagina

 • Wat gebeurt er als ik nog niet helemaal voldoe aan het kwaliteitenprofiel?

  In het functioneringsgesprek maken jij en je leidinggevende afspraken om de ontbrekende ervaring op te doen of om kennis en vaardigheden aan te vullen via een opleiding of cursus.

  Naar top van de pagina

 • Waar kan ik terecht met vragen?

  Misschien komt je vraag al voor in de lijst met veelgestelde vragen. Voor andere vragen over de gevolgen van het Functiegebouw Rijk voor jou persoonlijk kan je terecht bij je leidinggevende.

  Naar top van de pagina

Wat betekent het Functiegebouw Rijk voor mij als manager?

 • Welke voordelen biedt het nieuwe Functiegebouw mij?

  Het Functiegebouw maakt het functielandschap overzichtelijker. Ruim dertigduizend functiebeschrijvingen zijn ingewisseld voor 57 functieprofielen. Voor vergelijkbare functies binnen en buiten het departement geldt voortaan hetzelfde functieprofiel. In een functieprofiel staat kort en duidelijk welke resultaten, competenties, kennis, vaardigheden en ervaring van een medewerker worden verwacht. Het Functiegebouw Rijk maakt inzichtelijk waar vergelijkbaar of interessant werk voorhanden is, wat mogelijke loopbaanstappen zijn en waaraan iemand dan moet voldoen.

  Door deze eigenschappen helpt het Functiegebouw je bij het voeren van functioneringsgesprekken, bij het maken van de juiste resultaat- en ontwikkelafspraken met medewerkers, bij het zoeken naar mogelijkheden voor hun loopbaanontwikkeling en mobiliteit. Uiteindelijk kan je hierdoor beter sturen op de doelen uit je jaarplan en op de ontwikkeling van je afdeling op langere termijn.

  Naar top van de pagina

 • Wat is mijn rol in het invoeringsproces?

  Het management is verantwoordelijk voor de implementatie van het Functiegebouw Rijk bij de eigen afdeling. HRM faciliteert hierbij.

  Je medewerkers worden door HRM ingedeeld in een van de functieprofielen. De HRM-adviseur neemt contact met je op over lastig in te delen functies. Je zult vragen krijgen van medewerkers, vooral nadat zij bericht hebben gekregen bij welk functieprofiel hun functie is ingedeeld. Een belangrijke vraag zal zijn: waarom zit mijn functie in dit functieprofiel? Het is jouw taak om deze vragen en andere vragen over het Functiegebouw Rijk te beantwoorden.

  In het dagelijks werk als leidinggevende zal je het Functiegebouw Rijk gaan gebruiken. Onder andere bij het voeren van functioneringsgesprekken, werving en selectie, de ontwikkeling en mobiliteit van je medewerkers.

  Je kunt je voorbereiden op het nieuwe Functiegebouw door deel te nemen aan de training 'Functiegebouw Rijk voor leidinggevenden'. Voor meer informatie over deze training kan je terecht bij je HRM-adviseur.

  Naar top van de pagina

 • Een profiel geldt voor meer schalen. Hoe weet ik welke schaal bij een functie hoort?

  In de functietypering staat de onderbouwing voor het schaalniveau van de functie waarop een medewerker is geplaatst. De typering is gebaseerd op de functiewaarderings-systemen die voor de rijksoverheid gelden (FYWASYS, FUWAUIT).

  Functietyperingen zijn nodig omdat een functieprofiel geldt voor meerdere schaalniveaus. Met behulp van de functietypering kan aan een medewerker worden uitgelegd waarom zijn/haar functie is ingedeeld in schaal x en niet in schaal y.

  Naar top van de pagina

 • Welke vragen kan ik van mijn medewerkers verwachten?

  In de lijst met veelgestelde vragen vind je een aantal vragen die medewerkers zouden kunnen stellen.

  Naar top van de pagina

 • Waar kan ik terecht met vragen?

  Misschien komt je vraag al voor in de lijst met veelgestelde vragen. Voor andere vragen kan je het beste contact opnemen met je HRM-adviseur.

  Naar top van de pagina

Wat betekent het Functiegebouw Rijk voor mij als HRM-adviseur?

 • Wat zijn de voordelen van het nieuwe Functiegebouw voor HRM?

  Het Functiegebouw maakt het functielandschap overzichtelijker, inclusief sturen op resultaten en ontwikkeling, transparantie over loopbaanmogelijkheden en het faciliteren van de inzetbaarheid van medewerkers. Ruim dertigduizend functiebeschrijvingen zijn ingewisseld voor 57 functieprofielen. Voor vergelijkbare functies binnen en buiten het departement geldt voortaan hetzelfde functieprofiel. In een functieprofiel staat kort en duidelijk welke resultaten, competenties, kennis, vaardigheden en ervaring van een medewerker worden verwacht. Het Functiegebouw Rijk maakt inzichtelijk waar vergelijkbaar of interessant werk voorhanden is, wat mogelijke loopbaanstappen zijn en waaraan iemand dan moet voldoen.

  Door deze eigenschappen helpt het Functiegebouw Rijk je bij het adviseren van leidinggevenden over resultaatgericht sturen, over de gewenste ontwikkeling van medewerkers, hun loopbaan en mobiliteit en over organisatieontwikkeling.

  Het Functiegebouw Rijk zorgt voor samenhang in het HRM-beleid omdat het kan worden toegepast bij de meeste HRM-processen en -instrumenten. Denk aan het functioneringsgesprek, werving en selectie, leren en ontwikkelen, loopbaanontwikkeling, mobiliteit, personeelsplanning.

  Naar top van de pagina

 • Wat is mijn rol in het invoeringsproces?

  De HRM-afdeling speelt een belangrijke rol. Het management is verantwoordelijk voor de implementatie, maar het is de taak van de HRM-afdeling om dit proces op gang te brengen en te faciliteren. Dit betekent dat je als HRM-adviseur een vraagbaak, adviseur en ambassadeur bent. Voor deze rollen is het nodig dat je weet en kan uitleggen wat het Functiegebouw Rijk inhoudt, dat je het Functiegebouw in de praktijk kan toepassen (o.a. in het functioneringsgesprek, bij werving en selectie) en leidinggevende en medewerker kan ondersteunen en dat je weet hoe het implementatietraject bij je eigen departement er uit ziet. HRM-adviseurs kunnen ook betrokken worden bij het indelen van bestaande functies in een van functieprofielen.

  Je kunt je hierop voorbereiden door deel te nemen aan de training 'Functiegebouw Rijk voor HRM'ers'. Voor meer informatie over deze training kan je terecht bij je departementale contactpersoon Functiegebouw Rijk. Alleen rijksmedewerkers worden ondersteund.

  Naar top van de pagina

 • Een profiel geldt voor meer schalen. Hoe weet ik welke schaal bij een functie hoort?

  In de functietypering staat de onderbouwing voor het schaalniveau van de functie waarop een medewerker is geplaatst. De typering is gebaseerd op de functiewaarderings-systemen die voor de rijksoverheid gelden (FYWASYS, FUWAUIT).

  Functietyperingen zijn nodig omdat een functieprofiel geldt voor meerdere schaalniveaus. Met behulp van de functietypering kan aan een medewerker worden uitgelegd waarom zijn/haar functie is ingedeeld in schaal x en niet in schaal y.

  Naar top van de pagina

 • Welke vragen kan ik van managers en medewerkers verwachten?

  In de lijst met veelgestelde vragen vind je een aantal vragen die managers en medewerkers zouden kunnen stellen.

  Naar top van de pagina

 • Waar kan ik terecht met vragen?

  Misschien komt je vraag al voor in de lijst met veelgestelde vragen. Voor andere vragen kan je het beste contact opnemen met je departementale contactpersoon Functiegebouw Rijk. Alleen rijksmedewerkers worden ondersteund.

  Naar top van de pagina

Hoe wordt het Functiegebouw Rijk ingevoerd?

 • Wat wordt er gedaan aan voorlichting?

  Iedere medewerker kan op verschillende manieren kennis maken met het Functiegebouw Rijk. Onder andere met behulp van de digitale versie van het Functiegebouw Rijk die op de functiegebouwsite staat en via de informatie die het eigen departement verstrekt (voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen, schriftelijke informatie).

  Naar top van de pagina

 • Zijn er trainingen over het Functiegebouw?

  Het Functiegebouw Rijk moet zich in de praktijk gaan bewijzen. Om met het Functiegebouw Rijk te kunnen werken moeten de toekomstige gebruikers weten hoe het in elkaar zit en hoe je het toepast. Er zijn daarom afzonderlijke trainingen over het Functiegebouw Rijk ontwikkeld voor HRM-adviseurs, managers, medewerkers en leden van medezeggenschapsorganen.

  Iedereen krijgt de gelegenheid om aan een training deel te nemen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of met de HRM-adviseur van jouw afdeling.

  Naar top van de pagina

 • Wat gebeurt er de komende tijd bij mijn departement?

  Het Functiegebouw Rijk wordt in drie stappen ingevoerd:

  1. De verhuizing op papier (administratie conversie): januari 2011- april 2011
   Iedere functie wordt ingedeeld bij een van de functiegroepen. Alle departementen zetten deze stap gezamenlijk, om ervoor te zorgen dat vergelijkbare functies bij dezelfde functiegroep worden ingedeeld.
  2. De officiële verhuizing (formele conversie): tussen april 2011 en december 2012
   Iedere medewerker krijgt een brief met de mededeling bij welke functiegroep zijn/haar functie is ingedeeld. Ieder departement bepaalt zelf op welk moment de brief wordt verstuurd.
  3. Het Functiegebouw wordt gebruikt in de gesprekscyclus: vanaf 2011 (voor de eerste departementen). Het nieuwe functieprofiel wordt de basis voor de resultaat- en ontwikkelafspraken die leidinggevende en medewerker tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek met elkaar maken.

  Naar top van de pagina

Toezicht en beheer Functiegebouw Rijk

 • Wie beheert en onderhoudt het Functiegebouw Rijk?

  Na de oplevering, in december 2010, is het Functiegebouw Rijk overgedragen aan de eigenaar, de directeur generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk, van Binnenlandse Zaken.

  Het toezicht en het beheer en onderhoud zijn dus in één hand. De eigenaar zorgt ervoor dat noodzakelijke reparaties plaatsvinden en houdt het Functiegebouw actueel en evalueert regelmatig. Hij let er ook op dat de functieprofielen uniform en vergelijkbaar blijven en dat het aantal profielen beperkt blijft. De departementen kunnen via een Gebruikersraad aanpassingsvoorstellen indienen. De paritair samengestelde (=vertegenwoordiging van Bonden en Werkgevers) Standaardisatiecommissie zal deze voorstellen beoordelen en hierover adviseren aan de DG OBR. Het ECFA (Expertisecentrum Formatie Advies) voert, in opdracht van de eigenaar, reparaties en andere aanpassingen uit.

  Naar top van de pagina